وب سایت رسمی شهرداری وردنجان - وب سایت رسمی شهرداری وردنجان - پروژه های شهرداری https://vardanjan.ir Wed, 28 Oct 2020 11:30:38 +0330 Joomla! - Open Source Content Management fa-ir عوارض شهرداری وردنجان سال 1399 https://vardanjan.ir/خدمات-شهرداری/تعرفه-عوارض-و-بهای-خدمات-شهرداری-وردنجان/item/723-عوارش-شهرداری-وردنجان-سال-1399 https://vardanjan.ir/خدمات-شهرداری/تعرفه-عوارض-و-بهای-خدمات-شهرداری-وردنجان/item/723-عوارش-شهرداری-وردنجان-سال-1399 عوارض شهرداری وردنجان سال 1399]]> javanhashem@gmail.com (مدیریت سایت"ویستا وب") خدمات شهری Mon, 03 Feb 2020 14:10:22 +0330 شهر وردنجان در مسیر توسعه ، توسط شهرداری وردنجان تعداد شش پروژه در حال انجام می باشد https://vardanjan.ir/عملکرد-شهرداری/گزارش-پروژه-های-شهرداری/item/712-شهر-وردنجان-در-مسیر-توسعه-،-توسط-شهرداری-وردنجان-تعداد-شش-پروژه-در-حال-انجام-می-باشد https://vardanjan.ir/عملکرد-شهرداری/گزارش-پروژه-های-شهرداری/item/712-شهر-وردنجان-در-مسیر-توسعه-،-توسط-شهرداری-وردنجان-تعداد-شش-پروژه-در-حال-انجام-می-باشد

1- عملیات 40هزار متر مربع زیرسازی معابر شهر وردنجان

2 - عملیات بیش از هزار متر طول جدول گذاری

3- عملیات بیش از 35 هزار متر مربع اسفالت معابر

4- عملیات احداث مسیل.

5- عملیات تکمیل و زیبا سازی میدان و بلو ار ورودی شهر وردنجان

6-تعریض خیابان و معابر سطح شهر

vardanjan-photo 1

vardanjan-photo 2

vardanjan-photo 3

vardanjan-photo 4

vardanjan-photo 5

vardanjan-photo 6

vardanjan-photo 7

]]>
javanhashem@gmail.com (مدیریت سایت"ویستا وب") پروژه های شهرداری Sat, 30 Jun 2018 09:27:48 +0430
آسفالت و لکه گیری معابر شهر ورودنجان https://vardanjan.ir/عملکرد-شهرداری/گزارش-پروژه-های-شهرداری/item/701-آسفالت-و-لکه-گیری-معابر-شهر-ورودنجان https://vardanjan.ir/عملکرد-شهرداری/گزارش-پروژه-های-شهرداری/item/701-آسفالت-و-لکه-گیری-معابر-شهر-ورودنجان آسفالت و لکه گیری معابر شهر ورودنجان
]]>
javanhashem@gmail.com (مدیریت سایت"ویستا وب") پروژه های شهرداری Tue, 17 Apr 2018 10:11:41 +0430
تعریض خیابان ولایت وردنجان توسط شهرداری وردنجان https://vardanjan.ir/عملکرد-شهرداری/گزارش-پروژه-های-شهرداری/item/683-تعریض-خیابان-ولایت-وردنجان-توسط-شهرداری-وردنجان https://vardanjan.ir/عملکرد-شهرداری/گزارش-پروژه-های-شهرداری/item/683-تعریض-خیابان-ولایت-وردنجان-توسط-شهرداری-وردنجان تعریض خیابان ولایت وردنجان توسط شهرداری وردنجان
]]>
javanhashem@gmail.com (مدیریت سایت"ویستا وب") پروژه های شهرداری Sun, 10 Dec 2017 08:56:14 +0330
زیرسازی 35هزار متر مربع خیابانهای سطح شهر و جدوال گذاری 3هزار و پانصد متر https://vardanjan.ir/عملکرد-شهرداری/گزارش-پروژه-های-شهرداری/item/682-زیرسازی-35هزار-متر-مربع-خیابانهای-سطح-شهر-و-جدوال-گذاری-3هزار-و-پانصد-متر https://vardanjan.ir/عملکرد-شهرداری/گزارش-پروژه-های-شهرداری/item/682-زیرسازی-35هزار-متر-مربع-خیابانهای-سطح-شهر-و-جدوال-گذاری-3هزار-و-پانصد-متر زیرسازی 35هزار متر مربع خیابانهای سطح شهر و جدوال گذاری 3هزار و پانصد متر
]]>
javanhashem@gmail.com (مدیریت سایت"ویستا وب") پروژه های شهرداری Thu, 07 Dec 2017 10:58:37 +0330
لایه روبی و اصلاح پیاده روهای خیابان شهدا https://vardanjan.ir/عملکرد-شهرداری/گزارش-پروژه-های-شهرداری/item/676-لایه-روبی-و-اصلاح-پیاده-روهای-خیابان-شهدا https://vardanjan.ir/عملکرد-شهرداری/گزارش-پروژه-های-شهرداری/item/676-لایه-روبی-و-اصلاح-پیاده-روهای-خیابان-شهدا لایه روبی و اصلاح پیاده روهای خیابان شهدا

 photo 2017-11-19 11-01-59

 

photo 2017-11-19 11-00-37

]]>
javanhashem@gmail.com (مدیریت سایت"ویستا وب") پروژه های شهرداری Mon, 20 Nov 2017 01:14:15 +0330
فعالیت شهرداری درنصب چراغهای تلسکوپی بلوار ورودی شهر وردنجان https://vardanjan.ir/عملکرد-شهرداری/گزارش-پروژه-های-شهرداری/item/675-فعالیت-شهرداری-درنصب-چراغهای-تلسکوپی-بلوار-ورودی-شهر-وردنجان https://vardanjan.ir/عملکرد-شهرداری/گزارش-پروژه-های-شهرداری/item/675-فعالیت-شهرداری-درنصب-چراغهای-تلسکوپی-بلوار-ورودی-شهر-وردنجان فعالیت شهرداری درنصب چراغهای تلسکوپی بلوار ورودی شهر وردنجان

 

photo 2017-11-19 10-57-24

 

]]>
javanhashem@gmail.com (مدیریت سایت"ویستا وب") پروژه های شهرداری Mon, 20 Nov 2017 01:13:00 +0330
تلاش گسترده وخستگی ناپذیر شهردار ومجموعه تحت امر در راستای عمران وآبادانی شهروردنجان https://vardanjan.ir/عملکرد-شهرداری/گزارش-پروژه-های-شهرداری/item/671-تلاش-گسترده-وخستگی-ناپذیر-شهردار-ومجموعه-تحت-امر-در-راستای-عمران-وآبادانی-شهروردنجان https://vardanjan.ir/عملکرد-شهرداری/گزارش-پروژه-های-شهرداری/item/671-تلاش-گسترده-وخستگی-ناپذیر-شهردار-ومجموعه-تحت-امر-در-راستای-عمران-وآبادانی-شهروردنجان تلاش گسترده وخستگی ناپذیر شهردار ومجموعه تحت امر در راستای عمران وآبادانی شهروردنجان
]]>
javanhashem@gmail.com (مدیریت سایت"ویستا وب") پروژه های شهرداری Sun, 12 Nov 2017 08:48:57 +0330
نصب مجموعه بازی کودک توسط شهرداری وردنجان https://vardanjan.ir/عملکرد-شهرداری/گزارش-پروژه-های-شهرداری/item/668-نصب-مجموعه-بازی-کودک-توسط-شهرداری-وردنجان https://vardanjan.ir/عملکرد-شهرداری/گزارش-پروژه-های-شهرداری/item/668-نصب-مجموعه-بازی-کودک-توسط-شهرداری-وردنجان نصب مجموعه بازی  کودک توسط شهرداری وردنجان
]]>
javanhashem@gmail.com (مدیریت سایت"ویستا وب") پروژه های شهرداری Tue, 10 Oct 2017 06:12:29 +0330
آسفالت معابر شهر وردنجان https://vardanjan.ir/عملکرد-شهرداری/گزارش-پروژه-های-شهرداری/item/666-آسفالت-معابر-شهر-وردنجان https://vardanjan.ir/عملکرد-شهرداری/گزارش-پروژه-های-شهرداری/item/666-آسفالت-معابر-شهر-وردنجان آسفالت معابر شهر وردنجان
]]>
javanhashem@gmail.com (مدیریت سایت"ویستا وب") پروژه های شهرداری Thu, 28 Sep 2017 00:58:13 +0330